GELRE KOFFIE - VOOR DE KOFFIEVOORZIENING IN ELK BEDRIJF

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Gelre Koffie

Gelre Koffie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08045668

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1‑1         Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Gelre Koffie, gevestigd te Vaassen, hierna te noemen Gelre Koffie, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Gelre Koffie uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

1-2         Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gelre Koffie voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1‑3         Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1-4         Indien op een overeenkomst tussen opdrachtgever en Gelre Koffie deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden

2‑1         Gelre Koffie aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2‑2         Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Gelre Koffie onverlet. De algemene voorwaarden van Gelre Koffie prevaleren.

2‑3         Algemene voorwaarden worden slechts door Gelre Koffie aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Intellectuele eigendomsrechten

3‑1         De intellectuele eigendomsrechten op alle door Gelre Koffie verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk door Gelre Koffie voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Gelre Koffie en mogen zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Voorts dienen deze zaken op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

3‑2         Voor elke in strijd met het bepaalde in 3-1 verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Gelre Koffie om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 4 Aanbiedingen

4‑1         Aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte geen overeenkomst tot stand is gekomen, is Gelre Koffie gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.

4‑2         Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht Gelre Koffie niet tot acceptatie van de opdracht.

4-3         Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

4-4         Gelre Koffie behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren. Een dergelijke weigering heeft nimmer recht op schadevergoeding.

4-5         Wanneer met twee of meer opdrachtgevers getransigeerd wordt, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

 

Artikel 5 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Gelre Koffie binden de laatste niet, voor zover ze door Gelre Koffie niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 6 Overeenkomst

6‑1         De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend zijdens Gelre Koffie door zijn bevestiging.

6‑2         Elke met Gelre Koffie aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Gelre Koffie van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Gelre Koffie zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Gelre Koffie zich zal wenden tot A.F.I. te Leeuwarden.

6‑3         Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Gelre Koffie bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Gelre Koffie niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

6‑4         Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 7 Serviceovereenkomst

7-1         Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om voor de verkochte apparatuur schriftelijk een serviceovereenkomst sluiten met Gelre Koffie. Onderhavige voorwaarden maken alsdan ook onderdeel uit van de serviceovereenkomst. Bij een serviceovereenkomst verplicht Gelre Koffie zich tot het verhelpen van storingen aan de apparatuur alsmede het verrichten van noodzakelijke reparatie dan wel zorg te dragen voor vervanging van onderdelen tegen een overeengekomen prijs, zulks conform de serviceovereenkomst. Storingen dienen onverwijld aan Gelre Koffie te worden gemeld.

7‑2         De serviceovereenkomst gaat in na aanmelding en acceptatie van Gelre Koffie. De serviceovereenkomst kent een looptijd van een jaar en wordt telkenmale met een jaar stilzwijgend verlengd, tenzij de overeenkomst tijdig wordt opgezegd. De opzegging dient schriftelijk tegen het einde van de contractsduur te geschieden met inachtname van een opzegtermijn van een maand.

 

Artikel 8 Prijzen

8‑1         Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen inclusief omzetbelasting.

8‑2         Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Gelre Koffie niet.

8‑3         Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

8‑4         Indien de prijsfluctuatie meer dan 10% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

 

Artikel 9 Aanbetaling

Gelre Koffie is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Gelre Koffie de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

 

Artikel 10 Levering en leveringstermijnen

10‑1       De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Gelre Koffie schriftelijk in gebreke te stellen.

10‑2       De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Gelre Koffie zijn de goederen te leveren.

10-3       Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de termijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

10-4       Gelre Koffie heeft het recht om zaken onder rembours te leveren.

 

Artikel 11 Gedeeltelijke levering

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk vindt betaling plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

 

Artikel 12 Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen dat de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd vrij is van alle obstakels etc., zodat de monteur van Gelre Koffie direct met zijn werkzaamheden kan beginnen.

 

Artikel 13 Zorgplicht

De opdrachtgever dient de geleverde zaken met de noodzakelijke zorg te behandelen. De opdrachtgever dient zich te onthouden van het doen van handelingen verrichten waardoor de kwaliteit van de zaken wordt aangetast.

 

Artikel 14 Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door Gelre Koffie aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

 

Artikel 15 Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging, diefstal etc. van de goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft, gaat over op opdrachtgever zodra de goederen zich in de feitelijke macht van opdrachtgever bevinden dan wel, wanneer de werkzaamheden op een door de opdrachtgever aangewezen locatie worden uitgevoerd, de goederen aanwvezig zijn op deze locatie.

 

Artikel 16 Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt Gelre Koffie om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Gelre Koffie gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

Artikel 17 Wijziging van de opdracht

17-1       Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

17-2       Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Gelre Koffie buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

Artikel 18 Annuleren

18-1       Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien Gelre Koffie daarin toestemt.

18-2       Opdrachtgever is bij annulering verplicht 30% van de overeengekomen prijs te betalen.

18‑3       Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Gelre Koffie zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 19 Reclame

19‑1       Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Gelre Koffie terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

19‑2       Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering Gelre Koffie schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

19‑3       Gelre Koffie dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

19‑4       Indien de reclame naar het oordeel van Gelre Koffie juist is, zal Gelre Koffie hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de netto factuurwaarde van het geleverde, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, zulks ter beoordeling van Gelre Koffie.

 

Artikel 20 Garantie

20-1       Garantie op de door Gelre Koffie geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door Gelre Koffie gegeven.

20-2       De garantie vervalt indien/wanneer:

het geleverde onoordeelkundig is behandeld;

slijtage als normaal kan worden beschouwd;

montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;

door de opdrachtgever van derden betrokken onderdelen voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtgever heeft verstrekt.

20-3       Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek‑ resp. importeurs‑ of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

 

Artikel 21 Aansprakelijkheid

21‑1       Gelre Koffie is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
  4. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

21‑2       Gelre Koffie is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de netto factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Gelre Koffie of van hen, die door Gelre Koffie te werk zijn gesteld.

21‑3       Gelre Koffie zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf‑ en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden tenzij sprake is van opzet of grove schuld zijnerzijds.

21-4       De aansprakelijkheid van Gelre Koffie voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekering gedane uitkering.

21‑5       Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Gelre Koffie beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde.

 

Artikel 22 Overmacht

22‑1       Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Gelre Koffie of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Gelre Koffie, ex‑ en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Gelre Koffie, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Gelre Koffie overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

22‑2       Gelre Koffie is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud

23‑1       Zolang Gelre Koffie geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Gelre Koffie.

23‑2       Gelre Koffie heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

23‑3       Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding

24‑1       Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Gelre Koffie ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

24‑2       Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

  1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Gelre Koffie heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
  2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
  3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
  4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

24‑3       Gelre Koffie is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Gelre Koffie reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Gelre Koffie op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

Artikel 25 Betaling

25‑1       Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

25-2       Indien betaling op rekening is overeengekomen dient de factuur binnen 14 dagen na indiening betaald te zijn.

25-3       Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. het geleverde schorten de betalingsverplichting niet op.

25‑4       Gelre Koffie is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.

25‑5       Gelre Koffie is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.

De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II, voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar voor 1 juli 2012 in verzuim verkeert. Voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar na 1 juli 2012 in verzuim verkeert gelden de wettelijke tarieven in het geval het een vordering op een consument betreft.

Indien sprake is van een vordering op een bedrijf is Gelre Koffie gerechtigd 15% incassokosten in rekening te brengen met een minimum van € 75,00 en een maximum van € 7.500,00.

 

Artikel 26 Toepasselijk recht

Op alle door Gelre Koffie gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het ‘Weens Koopverdrag’’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 27 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Gelre Koffie, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

Artikel 28 Wijziging van de voorwaarden

Gelre Koffie is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Gelre Koffie zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.

0